Wstecz

1. Nowenna do Chrystusa Króla

Antyfona do Ducha Świętego

Przyjdź Duchu Święty! Napełnij serca Twych wiernych i zapal w nich ogień Twojej miłości.

Z Ewangelii wg. Św. Jana (J 19,26-27):

Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: „Niewiasto, oto syn Twój". Następnie rzekł do ucznia: „Oto Matka twoja", l od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.

Matka Chrystusa doznała uwielbienia „jako Królowa wszystkiego". Ta, która przy zwiastowaniu nazwala siebie „służebnicą Pańska", pozostała do końca wierną temu, co ta nazwa wyraża. Przez to zaś potwierdziła, że jest prawdziwą „uczennicą" Chrystusa, który tak bardzo podkreślał służebny charakter swego posłannictwa: Syn człowieczy „nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu" (Mt 20,28). W ten sposób też Maryja stała się pierwszą wśród tych, którzy „ służąc Chrystusowi w bliźnich, przywodzą braci swoich pokorą i cierpliwością do Króla, któremu służyć znaczy królować", i osiągnęła w pełni ów „stan królewskiej wolności", właściwy dla uczniów Chrystusa: służyć - znaczy królować!
(Jan Paweł II, Encyklika Redemptoris Mater, 41)

Wprowadzenie do modlitwy (z pisma S.B. Rozalii Celakówny)

„Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie był i jest jedynym przedmiotem mej miłości, lecz do Jezusa prowadziła mnie zawsze Matka najdroższa Najśw. Panna Maryja. Nie uwierzę nigdy w to, by można było ukochać P. Jezusa nie kochając Matki Najświętszej, jak dziecko swej Matki" (Not. .s.3). Maryja pouczyła ją: „Moje dziecko, jeżeli chcesz być do Mnie podobna, naśladuj mię w tych cnotach, patrz jak moje życie było proste, bez żadnej nadzwyczajności w zupełnym ukryciu" (Odpw. s. 130).

Modlitwa

Boże niepojęty w swej świętości! W Jezusie Chrystusie swoim Synu zostawiłeś nam wzór świętości oraz wskazałeś ku niej drogę. Z Maryja związałeś misje zbawienia człowieka czyniąc ją Matką Jezusa i jednocześnie naszą matką. Wspomóż nas, abyśmy poznali i uwierzyli, że Maryja jest dla nas worem do osiągnięcia miłości doskonałej. Niech nasze życie będzie przeniknięte pragnieniem miłości Jezusa i Maryi. Matko Bożej Miłości, wejrzyj na lud zebrany w tej świątyni i na każdym innym miejscu, gdzie wysławia Twoją cześć i woła z ziemi pełnej niedoli. Spójrz, na wszystkie dusze pragnące niepodzielnie kochać Twojego Syna i Ciebie. Wejrzyj na wszystkie dusze, a szczególnie dusze miłujące Twego Syna, ucz je jak najwierniej wypełniać Jego wolę, ochraniaj przed wszelkim grzechem i wspomóż w osiąganiu doskonałej miłości w pokorze, cichości i całkowitym oddaniu się Bogu. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

2. Litania do Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Chryste Królu, Boże z Boga, Światłości ze Światłości, Przyjdź Królestwo Twoje
Chryste Królu, obrazie Boga niewidzialnego, Przyjdź Królestwo Twoje
Chryste Królu, przez którego świat jest stworzony, Przyjdź Królestwo Twoje
Chryste Królu, z Dziewicy zrodzony, Przyjdź Królestwo Twoje
Chryste Królu, prawdziwy Boże i prawdziwy Człowiecze, Przyjdź Królestwo Twoje
Chryste Królu, uwielbiony przez pastuszków i Trzech Króli, Przyjdź Królestwo Twoje
Chryste Królu, Prawodawco najwyższy, Przyjdź Królestwo Twoje
Chryste Królu, Źródło i wzorze wszelkiej świętości, Przyjdź Królestwo Twoje
Chryste Królu, Drogo nasza, Prawdo i Żywocie nasz, Przyjdź Królestwo Twoje
Chryste Królu, któremu jest dana wszelka władza na niebie i na ziemi, Przyjdź Królestwo Twoje
Chryste Królu, Kapłanie Przedwieczny, Panuj nad duszami
Chryste, Królu rozumu, Panuj nad duszami
Chryste, Królu woli, Panuj nad duszami
Chryste, Królu cierpienia, cierniem ukoronowany, Panuj nad duszami
Chryste, Królu Pokory, przez urąganie szkarłatem odziany, Panuj nad duszami
Chryste Królu, Oblubieńcze Dziewic, Panuj nad duszami
Chryste Królu, który w Marii Magdalenie uczciłeś życie pokutne, Panuj nad duszami
Chryste Królu, którego Królestwo nie jest z tego świata, Panuj nad duszami
Chryste Królu, przez królewski Dar Twojej Miłości, Eucharystię świętą nam dający, Panuj nad duszami
Chryste Królu, Arcydzieło wszechmocy Ojca i miłości Ducha Świętego, Panuj nad duszami
Chryste Królu, który podniosłeś małżeństwo do godności Sakramentalnej, Panuj nad rodzinami
Chryste Królu, któryś uczynił pierwszy cud na godach w Kanie Galilejskiej, Panuj nad rodzinami
Chryste Królu, najmilszy Przyjacielu dzieci, Panuj nad rodzinami
Chryste Królu, który przez Swe życie ukryte w Nazarecie dałeś przykład rodzicom i dzieciom, Panuj nad rodzinami
Chryste Królu, który przez prace rąk Twoich uszlachetniłeś i uświęciłeś pracę, Panuj nad rodzinami
Chryste Królu, który wskrzesiłeś z umarłych i oddałeś rodzinie młodzieńca z Naim, córkę Jara i przyjaciela Twego Łazarza, Panuj nad rodzinami
Chryste Królu, który przebaczyłeś grzesznej niewieście, Panuj nad rodzinami
Chryste Królu, przez Twoją miłość dla Maryi i Józefa, Panuj nad rodzinami
Chryste, Królu królów i Panie nad panami, Panuj nad rodzinami
Chryste, Królu wieków nieśmiertelnych, Panuj nad narodami
Chryste, Królu chwały wiecznej, Panuj nad narodami
Chryste Królu, Książe Pokoju, Panuj nad narodami
Chryste Królu, który na Swych ramionach nosisz znamię Panowania, Panuj nad narodami
Chryste Królu, którego Królestwu nie będzie końca, Panuj nad narodami
Chryste Królu, który zasiadasz nad Cherubinami, Panuj nad narodami
Chryste Królu, przez miłość, jaką we wszystkich czasach świadczyłeś narodom, które Ci były wierne, Panuj nad narodami
Chryste Królu, który „ strącasz władców z tronu a wywyższasz pokornych", Panuj nad swymi nieprzyjaciółmi
Chryste Królu, który druzgocesz królów w dniu gniewu Twego, Panuj nad swymi nieprzyjaciółmi
Chryste Królu, który śmiercią na Krzyżu piekło pokonałeś, Panuj nad swymi nieprzyjaciółmi
Chryste Królu, który Zmartwychwstaniem Twoim śmierć zwyciężyłeś, Panuj nad swymi nieprzyjaciółmi
Chryste Królu, w dniu Twojej potęgi, w Chwale Świętych Twoich, Panuj nad swymi nieprzyjaciółmi
Chryste Królu, przez Twoją miłosną modlitwę na Krzyżu: „Ojcze odpuść im, bo nie wiedzą co czynią". Panuj nad swymi nieprzyjaciółmi

- Królestwo Jego rozszerzać się będzie,
- A pokój trwać będzie bez końca.

Módlmy się:
Wszechmogący, wiekuisty Boże, który wszystko odnowić chciałeś przez Najmilszego Syna Twego,Króla Wszechświata: racz w dobroci Twojej sprawić, aby wszystkie narody, rozdzielone przez grzech,poddały się słodkiej władzy Twojej.Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje przez wszystkie wieki wieków. Amen.

3. Akt przyrzeczeń dla przedstawicieli rodzin

Panie Jezu Chryste, który swoją obecnością uświęciłeś życie rodzinne Niepokalanej Dziewicy i Maryi i św. Józefa Oblubieńca - oto my dzisiaj wzywamy Twojej obecności w rodzinach naszej parafii. Tobie oddajemy pod panowanie nasze rodziny i wszystkich nam bliskich. Ty znasz niedostatki, trudności, problemy i smutki naszego życia. Pragniemy przyjąć Ciebie do naszych rodzin jako Króla, aby słuchać Twoich wskazań, odrzucać pychę i egoizm. Niech panuje w nas Twój pokój i Twoja radość z tego, że możemy przekazywać dar życia i bezwzględnie bronić jego wartości. Jako Twoi poddani pragniemy być wolni od wszelkiej złości świata i jego zagrożeń. Weź w swą opiekę każdą rodzinę i chroń ją, Boże i Królu, od tego, co można jej zagrażać. Niech każdy z nas stoi na straży czystości chrześcijańskiej obyczajów w postaci posłuszeństwa Tobie, nasz Panie i Królu. Amen.

4. Modlitwa za dzieci

Boże, Ty powołując nas do małżeństwa, raczyłeś je ubogacić potomstwem. Polecamy Ci gorąco nasze najukochańsze dzieci. Oddajemy je pod Twoją Ojcowską opiekę, aby wzrastały w Twej świętej bojaźni , wiodły życie prawdziwie chrześcijańskie i przyniosły pociechę nie tylko nam ale, i Tobie naszemu Stwórcy, i naszej Ojczyźnie. Spójrz, Panie, wśród jakich ludzi żyją. Udziel im pomocy i obrony, nam zaś dopomóż, abyśmy świadomi grożących niebezpieczeństw, przykładem naszego chrześcijańskiego życia zdołali je doprowadzić drogami cnoty i Bożych przykazań do nieba, gdzie będziemy Cię razem sławić na wieki. Amen.

5. Modlitwa do Św. Michała Archanioła

Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Niech go Bóg pogromić raczy, pokornie o to prosimy, a Ty, Książę wojska niebieskiego, szatana i inne złe duchy, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, Mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

6. Modlitwa za kapłanów - Ojca św. Pawła VI

Najwyższy Kapłanie, Jezu Chryste: obdarz naszych Kapłanów swą mocą i niepojętą miłością. Uzbrój ich w cierpliwości i wyrozumiałości wobec ludzkiej słabości. Daj im niezłomne męstwo w walce z wszelkim złem. Naucz ich pasterskiej troski o zaginione owce i uczyń światłymi przewodnikami na drogach naszych zwątpień i załamań. Zanurz ich w swojej świętości, aby ich życie było ciągle żywym znakiem, w którym ludzie rozpoznają Ciebie, Panie. Amen.

7. Modlitwa za Ojczyznę i tych, co nią rządzą (ks. Piotr Skarga)

Boże, Rządco i Panie narodów, z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać, a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej, błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna, chwałę przynosiła Imieniowi Twemu, a syny swe wiodła ku szczęśliwości.

Wszechmogący, wieczny Boże, spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi Twemu, swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie.

Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy kraju naszego sprawujące, by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

8. Modlitwa do Ducha Świętego

Duchu Święty, Ty nas uświęcasz, wspomagając w pracy nad sobą. Ty nas pocieszasz wspierając, gdy jesteśmy słabi i bezradni. Proszę Cię o Twoje dary:
  1. Proszę o dar mądrości, bym poznał i umiłował Prawdę wiekuistą, którą jesteś Ty, mój Boże.
  2. Proszę o dar rozumu, abym na ile mój umysł może pojąć, zrozumiał prawdy wiary.
  3. Proszę o dar umiejętności, abym patrząc na świat, dostrzegał w nim dzieło Twojej dobroci i mądrości, i abym nie łudził się, że rzeczy stworzone mogą zaspokoić wszystkie moje pragnienia.
  4. Proszę o dar rady na chwile trudne, gdy nie będę wiedział jak postąpić.
  5. Proszę o dar męstwa na czas szczególnych trudności i pokus.
  6. Proszę o dar pobożności, abym chętnie przebywał z Tobą w modlitwie, abym patrzył na ludzi jako na braci, a na Kościół jako miejsce Twojego działania.
  7. Na koniec proszę o dar bojaźni Bożej, bym lękał się grzechu, który obraża Ciebie, Boga po trzykroć Świętego
Amen

9. Błogosławieństwo nad mężem (kładzie się rękę na głowie)

Ja ….. (imię) w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa, w mocy Ducha Świętego udzielonego nam w świętym sakramencie małżeństwa, obmywam cię w najdroższej Krwi Przymierza, którą Zbawiciel przelał za nas na krzyżu, i proszę Boga, by uwolnił cię od zła, które sprzeciwia się naszej miłości. Z serca ci przebaczam każde złe słowo, każdy gest, każde zaniedbanie, poniżenie czy pogardę, które mnie dotknęły. Otwieram się przed tobą i ponownie z miłością powierzam ci moje serce. Wyznaję przed Panem, że jesteś moim jedynym, wybranym, błogosławionym i ukochanym mężem.

Błogosławię ci w imieniu Najwyższego Boga i Pana Jezusa Chrystusa. Duch Święty Pocieszyciel niech cię napełni swym światłem. Niech Pan przeniknie cię miłością i uzdrowi twoją duszę. Niech uzdrowi twoje wspomnienia i uczucia. Niech w miejsce ran wleje ciepło kojącej miłości. Zanurzam cię w Jego miłości i błogosławię. Błogosławię naszą relację, relację z naszymi dziećmi. Błogosławię twoich rodziców. Błogosławię twoich przyjaciół i znajomych. Błogosławię cię miłością całkowitą, bezwarunkową, przebaczającą i czułą. Co Pan ci przebaczył i ja ci przebaczam.

Niech Pan dotknie z miłością twego ciała, które jest dla mnie znakiem Jego miłości. Niech napełni cię Duchem Świętym. Błogosławię twój dotyk i spojrzenie, naszą bliskość i mieszkanie. Niech Pan da ci pokój i radość, nadzieję i wolność we wszelkich przejawach życia. Błogosławię twoje starania o pracę, trud pracy, twego pracodawcę i współpracowników. Błogosławię twoje hobby i rozrywkę, (...), błogosławię to, co ty będziesz błogosławić.

W imieniu Pana Jezusa błogosławię wszystkim wrogom, którzy świadomie czy nieświadomie utrudniają nam wspólne życie. Niech Pan da im dobro i miłosierdzie, światło i pokój.

Mężu, składam cię w Niepokalanym Sercu Maryi Panny i błogosławię + w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

10. Modlitwa za małżeństwo

Panie, przedstawiam Ci nasze małżeństwo – mojego męża (moją żonę) i mnie. Dziękuję, że nas połączyłeś, że podarowałeś nas sobie nawzajem i umocniłeś nasz związek swoim sakramentem. Panie, w tej chwili nasze małżeństwo nie jest takie, jakim Ty chciałbyś je widzieć. Potrzebuje uzdrowienia. Jednak dla Ciebie, który kochasz nas oboje, nie ma rzeczy niemożliwych. Dlatego proszę Cię:
Niech w naszym małżeństwie wypełni się wola Twoja. Niech nasza relacja odrodzi się i ożywi, przynosząc owoce nam samym oraz wszystkim wokół. Ufam Tobie, Panie Jezu, i już teraz dziękuję Ci za wszystko, co dla nas uczynisz. Uwielbiam Cię w sercu i błogosławię w całym moim życiu. Amen.
Święty Józefie, sprawiedliwy mężu i ojcze, który z takim oddaniem opiekowałeś się Jezusem i Maryją – wstaw się za nami. Zaopiekuj się naszym małżeństwem. Powierzam Ci również inne małżeństwa, szczególnie te, które przeżywają jakieś trudności. Proszę – módl się za nami wszystkimi! Amen.Intencje:
Boże prosimy Cię o umacnianie Ognisk naszej wspólnoty Sychar, szczególnie tych, które przeżywają trudnosci. Prosimy Cię szczególnie o wsparcie dla wszystkich liderów, w ich służbie, także dla braci i sióstr o natchnienia Ducha Świętego i wsparcie na tej czasem bardzo trudnej drodze. Bądź łaskaw nam również udzielić swej siły i miłosierdzia i pomóż nam samym dostrzec czy możemy być pomocni i jak nieść Twoje posłanie Ojcze.

Niech nam Pan Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i zaprowadzi do życia wiecznego. Amen