Wstecz

0. Różaniec tajemnice chwalebne

Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

1x Ojcze nasz, 3x Zdrowaś Maryjo, 1x Chwała Ojcu

1. Zmartwychwstanie

– „nie dali im wiary”

W pierwszy dzień tygodnia
poszły skoro świt do grobu,
niosąc przygotowane wonności.
Kamień od grobu zastały odsunięty.
A skoro weszły, nie znalazły ciała Pana Jezusa.
[…] Wtedy przypomniały sobie Jego słowa
i wróciły od grobu, oznajmiły to wszystko
Jedenastu i wszystkim pozostałym.
A były to: Maria Magdalena, Joanna i Maria,
matka Jakuba; i inne z nimi
opowiadały to Apostołom.
Lecz słowa te wydały im się czczą gadaniną
i nie dali im wiary.
(Łk 24,1-3.8-11)

Gdy małżonkowie, zamiast się kochać, nienawidzą
siebie, gdy odchodzą od siebie i wchodzą
w drugie związki, trudno uwierzyć, że Jezus
obecny w ich małżeństwie sakramentalnym może
odrodzić ich miłość. Trudno nam w to zmartwychwstanie
miłości uwierzyć, tak jak uczniom, którzy
widzieli, jak Jezus umierał na krzyżu. Mówienie
o odrodzeniu się takiego małżeństwa może nam
się wydawać czczą gadaniną – a jednak to jest możliwe.
Świadectwa powrotów małżonków do siebie
pokazują, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych.
Moc Boga jest większa niż śmierć i grzech.
Gdy umiera miłość ludzka do współmałżonka,
Bóg może dać miłość Bożą do męża czy żony. Taka
miłość, zaczerpnięta z Boga, może zacząć przenikać
ściany i mury, jakie zbudował współmałżonek,
pokonać bariery obcości.
Panie Jezu, daj nam wiarę
w moc Twojej Miłości.

1x Ojcze nasz, 10x Zdrowaś Maryjo, 1x Chwała Ojcu, O mój Jezu...

2. Wniebowstąpienie

– „Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo”

Po tych słowach uniósł się w ich obecności
w górę i obłok zabrał Go im sprzed oczu.
Kiedy uporczywie wpatrywali się w Niego,
jak wstępował do nieba, przystąpili do nich
dwaj mężowie w białych szatach.
I rzekli: «Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie
i wpatrujecie się w niebo?
Ten Jezus, wzięty od was do nieba,
przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go
wstępującego do nieba».
(Dz 1,9-11)

Wśród pierwszych chrześcijan było żywe oczekiwanie
na powrót Pana Jezusa. Żyli pragnieniem
spotkania z Nim, wyczekiwali Jego przyjścia.
Czy my dziś jeszcze chcemy, by Pan Jezus
wrócił? Czy jesteśmy gotowi na Jego powrót? Jezus
zachęcał nas, by uczniowie byli czujni i gotowi na
Jego powtórne przyjście.
Jezus również dziś przypomina każdemu
z nas: «Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone
pochodnie! A wy [bądźcie] podobni do ludzi,
oczekujących swego pana, kiedy z uczty weselnej
powróci, aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie
i zakołacze. Wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie,
której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie»
(Łk 12,25-36,40).

Panie Jezu, daj nam łaskę
bliskiej relacji z Tobą,
byśmy z radością oczekiwali
na Twoje ponowne przyjście na Ziemię.

1x Ojcze nasz, 10x Zdrowaś Maryjo, 1x Chwała Ojcu, O mój Jezu...

3. Zesłanie Ducha Świętego

– „otrzymacie Jego moc”

A podczas wspólnego posiłku
kazał im nie odchodzić z Jerozolimy,
ale oczekiwać obietnicy Ojca:
«Słyszeliście o niej ode Mnie – [mówił] –
Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce
zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym […]
gdy Duch Święty zstąpi na was,
otrzymacie Jego moc i będziecie moimi
świadkami w Jerozolimie i w całej Judei,
i w Samarii, i aż po krańce ziemi».
(Dz 1,4-5.8)

Aby świadczyć o Panu Jezusie, wypełniać Jego
przykazania, żyć jako dziecko Boga i budować
już tu na ziemi Jego królestwo miłości i pokoju,
potrzebujemy Ducha Świętego. Sami nic nie
możemy, tylko dzięki Jego mocy jesteśmy w stanie
czynić dobro.
A tym, którzy będą żyli w mocy Ducha Świętego,
takie znaki towarzyszyć będą: małżonkowie
będą do siebie powracać po rozstaniu, w rodzinach
będą wzrastać wzajemna miłość i przebaczenie.
Panie Jezu, daj nam Twojego Ducha, Ducha
Twojej Miłości i Mocy.

1x Ojcze nasz, 10x Zdrowaś Maryjo, 1x Chwała Ojcu, O mój Jezu...

4. Wniebowzięcie Maryi

– „zamieszka na Twojej świętej górze”

Kto będzie przebywał w Twym przybytku, Panie,
kto zamieszka na Twojej świętej górze?
Ten, który postępuje bez skazy, działa
sprawiedliwie […]
(Ps 15,1-2a)

Maryjo, Ty w pełni wypełniłaś plan Boga
wobec Ciebie i Jego wolę.
Bądź naszą przewodniczką do Nieba.
Módl się za nami,
byśmy szukali woli Bożej w naszym życiu
i całym sercem ją wypełniali.

1x Ojcze nasz, 10x Zdrowaś Maryjo, 1x Chwała Ojcu, O mój Jezu...

5. Ukoronowanie Matki Bożej

wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny”

Oto bowiem błogosławić mnie będą
odtąd wszystkie pokolenia,
gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny.
(Łk 1,48-49)

Maryjo, ukoronowaniem Twojego służenia
Bogu jest wyniesienie Cię przez Boga, jak
sama to zapowiedziałaś w Magnifi cat.
Również i nam Bóg przygotował nagrodę za
wierność Jemu, jak napisał św. Piotr: Dlatego cieszcie
się już teraz, nawet jeśli musicie jeszcze odczuwać
smutek z powodu różnych doświadczeń. Są one
potrzebne dla wypróbowania waszej wiary o wiele
cenniejszej od przemijającego złota, które przecież
oczyszcza się w ogniu. Ukaże się ona w pełnym
blasku, a wy doznacie chwały, uznania i czci, gdy
objawi się Jezus Chrystus (1 P 1,6-7).
Święty Paweł zaś tak głosił: ani oko nie widziało,
ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało
pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy
Go miłują (1 Kor 2,9).

Maryjo, módl się za nami,
byśmy rozważali to szczęście
przygotowane dla nas przez Boga,
byśmy już teraz,
radując się życiem wiecznym z Bogiem,
patrzyli na każdy dzień
przeżywany tu, na ziemi,
z perspektywy życia wiecznego z Jezusem.

1x Ojcze nasz, 10x Zdrowaś Maryjo, 1x Chwała Ojcu, O mój Jezu...

6. Modlitwa za dzieci

Boże, Ty powołując nas do małżeństwa, raczyłeś je ubogacić potomstwem. Polecamy Ci gorąco nasze najukochańsze dzieci. Oddajemy je pod Twoją Ojcowską opiekę, aby wzrastały w Twej świętej bojaźni , wiodły życie prawdziwie chrześcijańskie i przyniosły pociechę nie tylko nam ale, i Tobie naszemu Stwórcy, i naszej Ojczyźnie. Spójrz, Panie, wśród jakich ludzi żyją. Udziel im pomocy i obrony, nam zaś dopomóż, abyśmy świadomi grożących niebezpieczeństw, przykładem naszego chrześcijańskiego życia zdołali je doprowadzić drogami cnoty i Bożych przykazań do nieba, gdzie będziemy Cię razem sławić na wieki. Amen.

7. Modlitwa do Św. Michała Archanioła

Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Niech go Bóg pogromić raczy, pokornie o to prosimy, a Ty, Książę wojska niebieskiego, szatana i inne złe duchy, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, Mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

8. Modlitwa za kapłanów - Ojca św. Pawła VI

Najwyższy Kapłanie, Jezu Chryste: obdarz naszych Kapłanów swą mocą i niepojętą miłością. Uzbrój ich w cierpliwości i wyrozumiałości wobec ludzkiej słabości. Daj im niezłomne męstwo w walce z wszelkim złem. Naucz ich pasterskiej troski o zaginione owce i uczyń światłymi przewodnikami na drogach naszych zwątpień i załamań. Zanurz ich w swojej świętości, aby ich życie było ciągle żywym znakiem, w którym ludzie rozpoznają Ciebie, Panie. Amen.

9. Modlitwa za Ojczyznę i tych, co nią rządzą (ks. Piotr Skarga)

Boże, Rządco i Panie narodów, z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać, a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej, błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna, chwałę przynosiła Imieniowi Twemu, a syny swe wiodła ku szczęśliwości.

Wszechmogący, wieczny Boże, spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi Twemu, swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie.

Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy kraju naszego sprawujące, by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

10. Błogosławieństwo nad mężem (kładzie się rękę na głowie)

Ja ….. (imię) w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa, w mocy Ducha Świętego udzielonego nam w świętym sakramencie małżeństwa, obmywam cię w najdroższej Krwi Przymierza, którą Zbawiciel przelał za nas na krzyżu, i proszę Boga, by uwolnił cię od zła, które sprzeciwia się naszej miłości. Z serca ci przebaczam każde złe słowo, każdy gest, każde zaniedbanie, poniżenie czy pogardę, które mnie dotknęły. Otwieram się przed tobą i ponownie z miłością powierzam ci moje serce. Wyznaję przed Panem, że jesteś moim jedynym, wybranym, błogosławionym i ukochanym mężem.

Błogosławię ci w imieniu Najwyższego Boga i Pana Jezusa Chrystusa. Duch Święty Pocieszyciel niech cię napełni swym światłem. Niech Pan przeniknie cię miłością i uzdrowi twoją duszę. Niech uzdrowi twoje wspomnienia i uczucia. Niech w miejsce ran wleje ciepło kojącej miłości. Zanurzam cię w Jego miłości i błogosławię. Błogosławię naszą relację, relację z naszymi dziećmi. Błogosławię twoich rodziców. Błogosławię twoich przyjaciół i znajomych. Błogosławię cię miłością całkowitą, bezwarunkową, przebaczającą i czułą. Co Pan ci przebaczył i ja ci przebaczam.

Niech Pan dotknie z miłością twego ciała, które jest dla mnie znakiem Jego miłości. Niech napełni cię Duchem Świętym. Błogosławię twój dotyk i spojrzenie, naszą bliskość i mieszkanie. Niech Pan da ci pokój i radość, nadzieję i wolność we wszelkich przejawach życia. Błogosławię twoje starania o pracę, trud pracy, twego pracodawcę i współpracowników. Błogosławię twoje hobby i rozrywkę, (...), błogosławię to, co ty będziesz błogosławić.

W imieniu Pana Jezusa błogosławię wszystkim wrogom, którzy świadomie czy nieświadomie utrudniają nam wspólne życie. Niech Pan da im dobro i miłosierdzie, światło i pokój.

Mężu, składam cię w Niepokalanym Sercu Maryi Panny i błogosławię + w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

11. Modlitwa za małżeństwo

Panie, przedstawiam Ci nasze małżeństwo – mojego męża (moją żonę) i mnie. Dziękuję, że nas połączyłeś, że podarowałeś nas sobie nawzajem i umocniłeś nasz związek swoim sakramentem. Panie, w tej chwili nasze małżeństwo nie jest takie, jakim Ty chciałbyś je widzieć. Potrzebuje uzdrowienia. Jednak dla Ciebie, który kochasz nas oboje, nie ma rzeczy niemożliwych. Dlatego proszę Cię:
Niech w naszym małżeństwie wypełni się wola Twoja. Niech nasza relacja odrodzi się i ożywi, przynosząc owoce nam samym oraz wszystkim wokół. Ufam Tobie, Panie Jezu, i już teraz dziękuję Ci za wszystko, co dla nas uczynisz. Uwielbiam Cię w sercu i błogosławię w całym moim życiu. Amen.
Święty Józefie, sprawiedliwy mężu i ojcze, który z takim oddaniem opiekowałeś się Jezusem i Maryją – wstaw się za nami. Zaopiekuj się naszym małżeństwem. Powierzam Ci również inne małżeństwa, szczególnie te, które przeżywają jakieś trudności. Proszę – módl się za nami wszystkimi! Amen.Niech nam Pan Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i zaprowadzi do życia wiecznego. Amen